Logo

A’ lìbhrigeadh ionnsachadh tro chluich ann am Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig

Room type

Permanent

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Katie Wight

Tha Katie Wight air a bhith na Ceannard air Bun-sgoil Shlèite san Eilean Sgitheanach on t-Samhain. Ron a sin bha a' Bh-ph Wight na h-Iar-Cheannard air Bun-sgoil Taobh na Pàirce ann an Dùn Èideann.

Agenda

  • An drochaid eadar...
  • Oisean leabhraichean
  • Raon Sgrìobhaidh
  • Àireamhachd is Matamataig
  • Blocaichean, Saol Beag, Cluich mas Fhìor
  • Mar a bhios sinn a' planadh an Àrainneachd
  • Agus tòrr a bharrachd!